+421 903 529 736 recepcia@hotellimbactt.sk

Informácie o ochrane osobných údajov – Odber noviniek

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Nakoľko v súvislosti so zasielaním elektronických noviniek (Newsletter) dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informovať Vás prostredníctvom  článkov o novinkách z oblasti daní, o aktuálnych legislatívnych zmenách týkajúcich sa Vašich podnikateľských a pracovných aktivít (zasielanie newsletterov).

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov: 

  • Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania elektronických údajov
  • Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Nie je a ani sa nezamýšľa.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Po dobu trvania záujmu o odber noviniek.  Ak si klient bude priať zrušiť odber noviniek, prestanú sa mu zasielať newslettery a jeho osobné údaje  sa vymažú.

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
  • právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
  • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov SR-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa odberu noviniek kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu bdr@bdrbb.sk  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, ako dotknutá osoba nie ste povinná súhlasiť.V prípade, že máte záujem o odber noviniek, budeme potrebovať Váš E-mail, aby sme Vám mohli zasielať elektronické správy -newsletter. Následkom neposkytnutia E-mailovej adresy je nemožnosť zasielať Vám elektronické správy -newsletter, iné následky nie sú. Stratíte však prehľad o špeciálnych akciách, aktuálnych podujatiach, časovo obmedzených ponukách a mnohých iných veciach, ktorých komunikácia bola doteraz pre Vás úplnou samozrejmosťou.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.