+421 903 529 736 recepcia@hotellimbactt.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov Hotela Limba v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) hotel Limba uvádza nasledovné informácie:

 

Kontaktné údaje hotela:

             Hotel Limba,

             Hviezdoslavova 118/5

             027 44 Tvrdošín

             e-mail: recepcia@hotellimbactt.sk,

             tel.: +421 903 529 736

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

             Prevádzkovateľ: Technické služby mesta Tvrdošín,

                                        Pod Velingom 263, 027 44 Tvrdošín

                                        IČO: 00 490 628

Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov Technické služby mesta Tvrdošín, Pod Velingom 263, 02744 Tvrdošín, ako prevádzkovateľ v súvislosti s prevádzkou CTT Limba spracúva osobné údaje na právnom základe a za účelom:

 1. poskytovania ubytovacích služieb v rámci predzmluvných (rezervačných) a zmluvných vzťahov, vrátane plnenia povinností viažucich sa k ubytovacím službám, a to vedenia knihy ubytovaných podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. ochrany majetku v monitorovanom priestore a ochrana zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, ako aj priebežné získavanie dôkazov o príčinách vzniku, priebehu a následkoch súvisiacich bezpečnostných incidentov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa alebo tretej strany je právo na ochranu majetku, právo na ochranu zdravia fyzických osôb a právo vyžadovať dodržiavanie verejného poriadku. Lehota uchovávania osobných údajov v podobe videozáznamov je 15 dní. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo prevádzkovateľom kontrahovaná súkromná bezpečnostná služba.
 3. vykonávania ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 4. správy prijatej a odoslanej pošty (správy registratúry) podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanovia osobitné predpisy, podľa ktorých technické služby postupujú alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Osobné údaje sú spracúvané aj vo vzťahu k zamestnancom, ako dotknutým osobám.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby prevádzka CTT Limba vo všeobecnosti získava len vtedy a na dosiahnutie účelu, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Technické služby mesta Tvrdošín, ako prevádzkovateľ hotela v súvislosti s prevádzkou a poskytovaním služieb CTT Limba spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby pre marketingové účely, ktoré zahŕňajú hlavne ponúkanie obedového menu hotela, zasielanie informácii o dátumoch akcií a podujatí organizovanými hotelom, zasielanie informácií o službách a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (orgánom verejnej moci) alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, a to dodávateľovi aplikačného a programového vybavenia.

Prevádzka CTT Limba neuskutočňujú prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

Technické služby mesta Tvrdošín nevykonávajú spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzka CTT Limba uchováva osobné údaje po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania uvedených vyššie a následne po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ochrana práv dotknutých osôb: Podľa čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb.

 • Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na výmaz osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo na prenosnosť osobných údajov
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

Dotknutá osoba má pri podozrení o neoprávnenom spracúvaní jej osobných údajov prevádzkovateľom právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pre uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na:

Tel. kontakt: +421 903 529 734 alebo na e-mailovej adrese: prevadzkar@hotellimbactt.sk